Executive Committee

EXECUTIVE COMMITTEE


man

President

Subhash Jain

man

Value Administrator

Ashish Jain

man

Secretary

Rishi Jain

man

Treasurer

Devang Vadhar

Dinner Sponsor Groups:


Asth Mangal

Amita Jain, Chanda Jain, Kalpana Jain, Poonam Jain, Rajni Jain and Susan

Navakar

Kiran Jain, Kusum Jain, Mohini Jain, Neelam Jain and Vinod Jain

Nirjra

Alka Shah, Ila Desai, Kalpana Shah, Nita Shah, Renuka Desai and Varsha Doshi