Team

 

Executive Committee

Vacant

Vacant

President

Rishi Jain

Rishi Jain

Secretary

Alok Jain

Alok Jain

Treasurer

Ashish Jain

Ashish Jain

Value Administrator

 

Dinner Sponsor Groups

Asth Mangal

Rajni Jain, Amita Jain, Kalpana Jain, Susan, Chanda Jain and Poonam Jain

 

Navakar

Mohini Jain, Vinod Jain, Neelam Jain, Kusum Jain, Kiran Jain and Rakhee Jain

 

Nirjra

Kalpana Shah, Ila Desai, Alka Shah,Nita Shah, Varsha Doshi and Renuka Desai